Afwijking x € 1.000, voordeel = +, nadeel = -

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Fin. effect

Totaal programma

Strategische opgaven PPN: effect 2017

Sociaal maatschappelijke ontwikkeling:

NV

-    Samenkracht van mensen

-324.000

NV/EA

-    Extra inzet kwetsbare jongeren

-100.000

NV/EA

-    Monitoring, toezicht en handhaving

-190.000

NV

Human Capital

-150.000

RH

Topwerklocaties

-180.000

EA

Klimaatadaptatie

-330.000

FvA

Energie transitie

-375.000

RH

Circulaire economie

-50.000

JB

Strategisch personeel

-186.000

-1.885.000

1. Samenleving

Doel 1.1.2

NV

Maatschappelijke begeleiding statushouders

+145.000 uitg. subsidie Vluchtelingenwerk
+195.000 uitg. inzet arbeidsparticipatie
+340.000 ink. specifieke uitkering

Budget neutraal

Doel 1.3.1

EA

Opvoedondersteuning

Budgetverschuiving:
+ 626.177 kst opvoedondersteuning van
- 192.472 alg. maarsch. werk (doel 2.1.1)
- 433.705 jeugd uitvoering+innovatie (doel 2.3.1)

Budget neutraal

Doel 1.3.3

JB

Strat. onderwijsagenda / Peuter- en kinderopvang

+ 30.000 uitg. inhuur 0,5 fte projectleider harmonisering.

-30.000

Doel 1.3.5

JB

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

+ 632.898 uitgaven
+ 632.898 ink. subsidie regionaal programma vsv

Budget neutraal

JB

RMC

+ 25.369 uitgaven
+ 25.369 ink. hogere rijksbijdrage RMC

Budget neutraal

JB

Leerlingenvervoer

- 100.000 lagere uitgaven agv minder aanvragen t.g.v. sociaal domein

Budget neutraal SD

Doel 1.5.4

JB

Onderhoud schoolgebouwen

- 45.000 uitg. lagere kst onderhoudsplannen

45.000

15.000

2. Inwonersondersteuning

Doel 2.1.1

NV

Frictiekosten Sociaal WijkTeam

+ 100.000 uitg. duurdere inhuur positionering swt t.l.v. sociaal domein

Budget neutraal SD

NV

Capaciteit Sociaal WijkTeam

+ 250.000 uitg. swt ivm statushouders
+ 250.000 ink. Alg.Uitk. GF verhoogde asielstroom

Budget neutraal

Doel 2.1.2

NV

Huishoudelijke hulp

- 700.000 uitg. lagere bestedingen als gevolg van ingezet traject t.g.v. sociaal domein.

Budget neutraal SD

NV

Individuele begeleiding

+ 3,2 mln. uitg. toename bestedingen individuele begeleiding door hogere vraag t.l.v. sociaal domein

Budget neutraal SD

NV

Integratieuitkering WMO

+ 37.000 uitg. WMO
+ 37.000 ink. Alg.Uitk. GF WMO

Budget neutraal

NV

Tijdelijke capaciteit Sociaal Domein

+ 300.000 uitg. extra capaciteit t.b.v. versnelling Transformatieagenda.

-300.000

Doel 2.2.1

NV

Huisvesting WEZO

+ 180.000 uitg. leegstandskosten pand Lingenstraat
+ 180.000 ink. onttrekking reserve WEZO

Budget neutraal

NV

Verkenner "investeren in werkgelegenheid"

+ 60.000 uitg. extra capaciteit van 500 uur t.b.v. investeren in werkgelegenheid.

-60.000

NV

Project "de nieuwe toekomst"; huiselijk geweld vrouwen

+ 158.790 uitg.
+ 158.790 ink. subsidie provincie

Budget neutraal

NV

Project participatie geisoleerde burgers

+ 122.487 uitgaven project
+ 122.487 ink. subsidie provincie

Budget neutraal

NV

ESF project "aan het werk in de IJsselstreek"

+ 1,3 mln. uitgaven project
+ 0,8 mln. uitg. tbv participatie
+ 2,1 mln. ink. subsidie ESF

Budget neutraal

Doel 2.3.3

EA

Integratieuitkering Jeugd

+ 404.000 uitg. Jeugd
+ 404.000 ink. Alg.Uitk. GF Jeugd

Budget neutraal

-360.000

3. Opvang en bescherming

Doel 3.3.1

NV

Maatschappelijke opvang

Budgetverschuiving:
- 693.002 kosten Maatsch. opvang naar
+ 627.255 individuele begeleiding (doel 2.1.2)
+ 65.747 uitvoering swt (doel 2.1.2)

Budget neutraal

NV

Opvang dak- en thuisloze jongeren

+ 40.000 uitg. ivm gestegen opvang
+ 40.000 dekking beschikbare middelen

Budget neutraal

NV

Project Roelenweg Oost

+ 58.000 uitg. 4e gebouw
+ 58.000 ink. grondverkoop/extra subsidie

Budget neutraal

Doel 3.3.2

NV

Project "in verbinding" / Regionale veranderagenda beschermd wonen

+ 201.591 uitg. ontw. arrangementen
+ 201.591 ink. subsidie provincie

Budget neutraal

0

4. Inkomen

Doel 4.1.1

NV

Statushouders

+ 70.000 uitg. extra werkzaamheden statushouders
+ 70.000 ink. Alg.Uitk. GF

Budget neutraal

NV

Armoedebestrijding ouderen

+ 35.000 uitg. tbv ouderen
+ 35.000 ink. Alg.Uitk. GF

Budget neutraal

Doel 4.2.1

NV

Armoedebestrijding kinderen

+ 584.000 uitg. tbv kinderen
+ 584.000 ink. Alg.Uitk. GF

Budget neutraal

Doel 4.3.2.

NV

Intensivering schulddienstverlening

+ 687.000 uitg. ivm oprichten perspectieffonds, verbeteren dienstverlening en uitbreiding sociale raadslieden

-687.000

-687.000

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.1

EA

Omgevingsvisie

+ 180.000 uitg. extra capaciteit voor afronding omgevingsvisie 1.0 en p.v.a. omgevingsvisie 2.0.

-180.000

Doel 6.1.2.

EA

Nieuwe ruimtelijke initiatieven

+ 50.000 uitg. inzet capaciteit.

-50.000

EA

Gebiedscoordinator Oosterenk

+ 50.000 uitg. gemeentelijke regie door inzet gebiedsmanager.

-50.000

EA

Visie op Oosterenk

+ 80.000 uitg. inzet interne disciplines en mogelijk externe advisering voor opstellen visie Oosterenk.

-80.000

Doel 6.1.2

EA

Initiatief dorpsplan Wijthmen 1e fase

+ 50.000 uitg. intentieovereenkomst 1e fase

-50.000

FVA

Project windverkenning Voorst

+ 100.000 uitg. inzet capaciteit windverkenning

-100.000

Doel 6.1.3

EA

Bouwleges

+ 50.000 uitg. inzet bouwvergunningen
+ 100.000 inkomsten bouwleges

50.000

EA

Omgevingswet

+100.000 extra uitgaven.

-110.000

EA

Project regulering walgebruik woonboten

+ 50.000 uitg. meer inzet en kosten

-50.000

Doel 6.2.1

NV

Woonvisie

+ 100.000 uitg. waarvan 25.000 C.P.O.; 50.000 Ontwikkelstrategie en 25.000 marketing/acquisitie.

-100.000

Doel 6.3.1

FvA

Mobiliteitsbeeld 2030

+ 50.000 uitg. kst. verdiepingsslag mobiliteitsaanpak
+ 20.000 ink. krediet mobiliteitsvisie

-30.000

FvA

Landelijke fietskalender Tour de force

+ 15.000 uitg. landelijke fietskalender
+ 15.000 ink. Alg.Uitk. GF

Budget neutraal

FvA

Correctie Stadsontwikkelfonds N35

+ 150.000 uitg. storting Stadsontwikkelfonds
+ 150.000 ink. onttrekking reserve Stadsuitleg

Budget neutraal

FvA

Project bushaltes Blaloweg/Grote Voort

+ 126.374 uitg. uitbreiding veluwe lijn
+ 126.374 ink. subsidie provincie

Budget neutraal

FvA

Project Kamperlijn

+ 751.823 uitg. project Kamperlijn
- 667.000 uitg. bijdr. project HOV doorstroomassen
- 84.823 uitg. bijdr. project Voorst

Budget neutraal

FvA

Project Ceintuurbaan

- 205.949 uitg. krediet ivm afsluiting
- 205.949 ink. lagere onttrekking reserve Stadsuitleg

Budget neutraal

FvA

Project herontwikkeling Shell terrein/Hornbach/Blaloweg

+ 250.000 ink. subsidie BDU
- 250.000 ink. lagere onttrekking reserve Stadsuitleg

Budget neutraal

en overheveling reservemiddelen:
+ 250.000 ink. onttrekking reserve Stadsuitleg
+250.000 uitg. storting in Stadsontwikkelfonds

Budget neutraal

Doel 6.3.2

FvA

Project Beter Benutten 2.0

- 50.000 uitg. aframing krediet
- 50.000 ink. lagere bijdrage derden
+ 125.000 uitg. project
+ 125.000 ink. Alg.Uitk. GF

Budget neutraal

FvA

Project M.I.R.T.

+ 15.000 uitg.
+ 15.000 bijdrage R.I.V.M.

Budget neutraal

FvA

Dementievriendelijke openbare ruimte

+ 41.202 uitg. tbv werkzaamheden
+ 41.202 ink. subsidie Provincie

Budget neutraal

Doel 6.3.3

FvA

Brandveiligheid parkeergarages

+ 720.000 uitg. brandveiligheidseisen
De struct. kapitaallasten (60.000) komen via de parkeerexploïtatie tlv de reserve parkeren

Budget neutraal

-750.000

7. Vitale wijken

Doel 7.1.2

FvA

Beheer - en onderhoud omgeving spoorzone

Budgetoverheveling:
+ 11.250 uitg. beheer
- 11.250 uitg.expl. budget spoorzone van (doel 6.1.2)

Budget neutraal

FvA

Mastenbroekerbrug en Westenholterbrug

- 20.000 uitg. verlaging krediet Mastenbroekerbrug
+ 20.000 uitg. verhoging krediet Westenholterbrug Budgetoverheveling

Budget neutraal

Doel 7.2.3

HM

APV openbare orde - evenementen

+ 90.000 uitg. extra formatie 1 fte vergunning- verlening.

-90.000

Doel 7.5.1

RH

Asbestinventarisatie

+ 750.000 uitg. storting in onderhoudsreserve Vastgoed tbv asbestsanering.

-750.000

RH

Herinvulling statenzaalcomplex

+ 50.000 uitg. inzet projectleider voor het doen van onderzoek.

-50.000

-890.000

8. Bestuur en inwonerszaken

Doel 8.1.2

HM

Traject versterken sturend vermogen beleidscyclus

+ 70.000 uitg. procesbegeleiding 3e fase + werkbudget indicatoren.

-70.000

Doel 8.2.1

HM

Inwonerszaken statushouders

+ 35.000 uitg. registreren en controleren statush.
+ 35.000 ink. Alg.Uitk. GF

Budget neutraal

HM

Identiteitsfraude

+ 78.000 uitg. extra formatie 0,8 fte fraude specialist.

-78.000

HN

Adres- en woonfraude

+ 30.000 uitg.extra formatie 1,0 fte fraude coordinator

-30.000

HM

Verkiezingen

+ 60.000 uitg. 2e kamer verkiezingen
+ 60.000 ink. onttrekking reserve verkiezingen

Budget neutraal

-178.000

9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

Doel 9.2.5

HM

Versimpelteam

+ 15.000 uitg. inzet projectleider

-15.000

JB

Digitale agenda

+ 168.000 uitg. uitbreiding capaciteit functioneel beheer met 2,1 fte.

-168.000

-183.000

10. Algemene dekkingsmiddelen

Doel 10.1.1

JB

Gemeentefondsuitkeringen

Extra Inkomsten GF + 35.000, + 584.000, + 404.000, + 37.000, + 250.000, + 70.000, + 35.000, + 15.000, + 125.000 tbv uitgaven onder diverse doelen (zie daar ink. Alg.Uitk. GF)

Budget neutraal

JB

OZB en toeristenbelasting en precario

+ 400.000 ink. doorwerking jaarrekening resultaat 2016

400.000

JB

Vennootschapsbelasting

Verplichting betaling Vennootschapsbelasting.

-700.000

JB

Treasuryresultaat

Lager renteresultaat

-500.000

JB

Onderuitputting rente & afschr.

Rente en afschrijving

625.000

-175.000

Afwijking op activiteiten Baten en Lasten

-5.093.000