De beleidsrapportage (verder te noemen Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus.  De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting. In de Berap  wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten. In deze Berap 2017-1 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2017. Voor Berap 2017-2 is het ijkpunt 1 september 2017.
De positie van de Beleidsrapportage binnen de beleidscyclus is hieronder weergegeven.

Met de nieuwe opzet van de begroting voor 2017, heeft ook de Berap in 2017 een nieuwe opzet gekregen. De nieuwe begroting 2017 kent 10 programma’s, 33 ambities en 92 doelen:

  • sociaal domein: 4 programma's 14 ambities, 42 doelen
  • fysiek domein: 3 programma's., 12 ambities, 31 doelen
  • Bestuur en organisatie: 3 programma's., 7 ambities, 19 doelen

Om de Berap te willen benutten als sturingsinstrument heeft de Raad aangegeven in de Berap alleen te focussen op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het volgende wordt in beeld gebracht:

  • wat zijn de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen in de uitvoering van geplande activiteiten en op kredieten/projecten en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
  • worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel cq. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.

In de  Berap worden voor de 10 in de begroting onderscheiden programma’s per doel de afwijkingen aangegeven. Alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld kunnen worden aangeklikt. Voor alle doelen in de begroting 2017  waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.

Begrotingsuitvoering/berapresultaat:
De uitvoering van de vastgestelde begroting 2017 (peildatum 1 maart) ligt op koers. De diverse mee- en tegenvallers vallen grotendeels tegen elkaar weg. Het nadelig berapresultaat van € 5,1 mln. is het gevolg van de al in 2017 in te zetten middelen voor de strategische opgaven, overige noodzakelijk geachte investeringen en knelpunten.
Onder de knop financiën treft u een samenvatting aan met daarin de financiële mee- en tegenvallers.

In de Berap worden onder de diverse programma's ook de afwijkingen in de projecten gemeld. De voortgang van de complexe projecten is digitaal in te zien via de knop "Links/voortgang projecten".