Periodieke begrotingswijzigingen zijn wijzigingen die budget neutraal zijn en voort komen uit besluitvorming van het college in de periode van 1 september en 1 maart, waarbij de besluitvorming niet via een aparte beslisnota is voorgelegd aan de raad. Er wordt onderscheid gemaakt in wijzigingen boven de € 50.000 en wijzigingen beneden de € 50.000. Wijzigingen boven de € 50.000 dienen ter vaststelling aan de raad te worden voorgelegd op basis van art. 5 verordening artikel 212. Wijzigingen beneden de € 50.000 worden door het college gemeld conform art. 5.

Programma

B&W

Omschrijving activiteit of krediet/project

Financiële afwijkingen

Fin. effect

A. ter vaststelling door de raad conform art. 5 van de verordening 212 (bedragen >€50.000)

1. Samenleving

Doel 1.4.3

22 nov. 2016; 11e

Huurmatiging WRZV

- 73.923 huurmatiging
+ 73.923 vrijval voorziening WRZV

budget neutraal

Doel 1.2.1

20 dec. 2016; 4.1

Beslisnota AB GGD

+ 126.111 uitg. GGD statushouders
+ 126.111ink. Alg.Uitk. GF

budget neutraal

2. Inwonersondersteuning

Doel 2.2.1

28 febr. 2017;11e

Taalondersteuning

+ 60.000 uitg. taalondersteuning
+ 60.000 ink. Alg.Uitk. GF

budget neutraal

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.2

20 dec. 2016; 11i

Realisatie Brainz

+ 87.436 krediet
kapitaallasten gedekt uit huurinkomsten

budget neutraal

B. meldingen door het college conform artikel 5 van de verordening 212 (bedragen max. €50.000)

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.1.1

01 nov. 2016; 11c

Verkenning huisvesting van Wijhe

+ 45.000 krediet
+ 45.000 ink. uit reserve Voorsterpoort

budget neutraal

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.3

24 jan. 2017; 11e

Planschadeverzoek Nieuwendijk 2a

+ 1.950 uitg.
+ 1.950 ink. tlv post onvoorzien

budget neutraal

14 febr. 2017; 11h

Planschadeverzoek Nieuwendijk 1 en 4

+ 7.270 uitg.
+ 7.270 ink. vergoeding door derde

budget neutraal

28 febr. 2017; 11n

Planschadeverzoek Kiekeboslaantje 12

+ 8.750 uitg.
+ 8.750 ink. vergoeding door derde

budget neutraal