In de PPN 2018-2021 hebben wij de strategische opgaven nader vormgegeven en voorstellen gedaan over de in te zetten financiën. Wij vinden het noodzakelijk om in 2017 al te beginnen met  de uitwerking van deze  opgaven. Omdat deze strategische opgaven deels programma-overstijgend en niet in de begroting 2017 zijn opgenomen zijn deze opgaven hier apart opgenomen. De vertaling van de strategische opgaven met de programma's, ambities en doelen in de begroting zal richting Berap 2017-2 en de begroting 2018 worden vormgegeven. Voor een uitgebreide toelichting en motivatie wordt verwezen naar de PPN.

sociaal maatschappelijke ontwikkeling

Transformatieagenda sociaal domein - Samenkracht van mensen (thema 1) € 324.000
In 2017 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Vervolg geven aan pilot maatschappelijke participatie door mensen met een uitkering te activeren en te laten participeren naar vermogen
 • Professionele ondersteuning vrijwilligers uitbreiden
 • Vervolg geven aan pilot Steun na partnerverlies
 • Oprichten declaratiefonds: investering van € 250.000 in 2017 en aanvullend in 2018 € 250.000. De dekking van de investering is gevonden binnen het programmabudget inkomen.

Transformatieagenda sociaal domein - Extra inzet kwetsbare jongeren (thema 2) € 100.000
Voor kwetsbare jongeren, die vaak zonder steun van hun ouders een zelfstandig leven opbouwen, is de huidige aanvulling te laag om basisuitgaven aan huur, voeding, kleding en zorgverzekering te kunnen betalen. Door de aanvulling te verhogen tot studentenniveau stellen we deze jongeren in staat daadwerkelijk een zelfstandig leven op te bouwen en voorkomen we dat deze kwetsbare jongeren in een schuldensituatie terecht komen of zelfs gaan zwerven.

Transformatieagenda sociaal domein - Monitoring, toezicht en handhaving (thema 2) € 190.000
In 2017 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Ontwikkelen sociaal domein-breed kwaliteitskader om bij de lopende contracteringstrajecten nog duidelijker aan de voorkant aan te kunnen geven welke kwaliteit we van (zorg)aanbieders verwachten.
 • Uitvoeren pilot monitoring ondersteuning Diensten in en aan huis (Diah) (bijvoorbeeld Menselijke Maat)
 • Invullen capaciteit voor handhaving Wmo en jeugdhulp om beter onderzoek te kunnen doen naar verdenkingen van onrechtmatige ondersteuning (waaronder pgb) en waar nodig maatregelen te nemen, bijvoorbeeld tegen aanbieders.

Human Capital € 150.000
In 2017 willlen wij al verder actie ondernemen. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten

 • Verbinden van onderwijs en bedrijfsleven. Binnen de topwerklocaties kunnen nieuwe vormen van arbeid ontstaan en kan nieuwe werkgelegenheid gecreëerd worden.  Er kunnen leerprogramma's ontwikkeld worden voor lager opgeleiden. Dit kan vervolgens verbonden worden met de keten van Werk & Inkomen.
 • In kaart brengen van veranderende beroepen en nieuwe werkvormen  die ontstaan onder invloed van technologisering (door het te realiseren Dashboard).
 • Stimuleren intersectorale mobiliteit en arbeid over de grens
 • Ruimte voor creatieve vrijplaatsen en Start-Ups
 • Iedereen doet mee: programma gericht op leven lang blijven leren
 • Aanjagen publiek-private samenwerking
 • Specialiseren op het gebied van lobby- en subsidieaanvragen, cofinanciering rijksmiddelen.

Topwerklocaties € 180.000
In 2017 is bij betrokken partijen het draagvlak voor topwerklocaties afgetast. Vervolg is om partijen daadwerkelijk te verbinden en te committeren (alliantiemanagement) aan een gezamenlijk uit te werken visie op de invulling van de drie topwerklocaties.

Klimaatadaptatie € 330.000
In 2017 zijn we gestart met activiteiten ten aanzien klimaatadaptatie (ambitie 6.4) Wij willen deze voortzetten waarvoor extra budget nodig is. Concreet worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Communicatie en stimuleren (intern en extern) om te zorgen dat partijen overgaan tot actie (klimaatadaptief te handelen)
 • Versterken van de samenwerkingsverbanden en uitvoeren van de afgesproken programma's (bijvoorbeeld IJssel-Vechtdelta, Klimaat Actieve Stad, City Deal, Living Lab Overijssel, Europese projecten)
 • Inbreng en implementatie van landelijke programma's zoals Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Hoogwaterbeschermingsprogramma, etc
 • Uitvoeren van pilotprojecten
 • Klimaatbestendig beheren en onderhouden van de openbare ruimte
 • Advisering in projecten zoals Stadshagen, Spoorzone, Spoor Herfte, etc.
 • Inbreng in de omgevingsvisie
 • Onderzoek naar de economische potentie van klimaatadaptatie
 • Inzet op (het behoud van) een koploperspositie (mede mogelijk maken van de ontwikkeling van een klimaatcampus, lobby voor het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation, R&D met kennisinstituten, etc).
 • Fondsen werven

Energietransitie € 375.000
In 2017 geven we verdere invulling aan de ambities voor energietransitie. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

 • (Opvolging) windverkenning Voorst
 • Organisatie/opvolging Stadsgesprek
 • Inbreng in gebiedsontwikkelingen
 • Opzetten regionale samenwerking
 • Verduurzaming eigen energiegebruik
 • Gemeenschappelijk E-bedrijf
 • Programmamanagement en -ondersteuning

Circulaire Economie € 50.000
In 2017 zijn we met Windesheim als kwartiermaker bezig om lopende activiteiten in beeld te brengen en partijen te verbinden om gezamenlijk tot een aanpak en inzet te komen voor de transitie.  Hiervoor is een werkbudget benodigd van € 50.000 voor 2017.

Strategisch personeelsbeleid € 186.000
Wij willen in 2017 starten met het aannemen van personeel (zie hoofdstuk 3 van de PPN 2018-2021).