Afwijkingen op activiteiten

Versimpelteam (Tegenvaller € 15.000)

Eind 2016 is door de raad motie 437 Versimpelteam aangenomen. Deze is als volgt: Roept het college op: In samenspraak met sociaal wijkteam, ouderenbonden en andere relevante maatschappelijke organisaties te werken aan een gezamenlijke aanpak van versimpelen wat te complex is. Te denken valt aan een overleg wat gevraagd en ongevraagd advies geeft en verbeter-voorstellen mag doen voor versimpeling van regelgeving en communicatie. Inmiddels is  een concept-actieplan versimpelen opgesteld. De feedback van de partners kent twee rode draden:

Als eerste loopt de laaggeletterdheid als een rode draad door de inbreng van onze partners. Inwoners die niet of nauwelijks kunnen lezen doen veel minder mee in de Zwolse maatschappij en lopen continu tegen problemen aan. In de PPN komt dit onderwerp terug. Ten tweede zorgen de brieven die we als gemeente sturen naar inwoners voor problemen bij ouderen, allochtonen en laaggeletterden. Onze brieven zijn lang, vaak met jargon en schrikken mensen af. In het actieplan ligt veel nadruk op onze uitgaande brieven, aangevuld met een aantal andere acties waaronder een aantal zaken die nog uitgezocht moeten worden. De uitvoering van het actieplan zal de inzet vragen van een projectleider die hier 8 uur per week mee bezig gaat. De kosten voor 2017 bedragen €. 15.000. Het benodigde budget van € 40.000 voor de jaren 2018 en 2019 is opgenomen in de PPN.