Afwijkingen op activiteiten

Gemeentefondsuitkeringen  (budgetneutraal)

In de decembercirculaire 2016 van het gemeentefonds heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen (€ 35.000) en onder kinderen (€ 584.000). Tevens zijn aanvullende middelen voor jeugd (€ 404.000) en Wmo (€ 37.000) ontvangen vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor Wlz-indiceerbaren. De ontvangen middelen worden ingezet voor de betreffende beleidsterreinen. Dit geeft een budgetneutraal effect op de algemene middelen.

De hogere kosten in verband met statushouders (SWT € 250.000; armoedebestrijding € 70.000 en inwonerszaken € 35.000) worden gefinancierd uit de in 2017 te ontvangen gemeentefonds uitkering voor verhoogde asielinstroom. Evenzo worden de kosten voor  de landelijke fietskalender Tour de Force € 15.000 en project beter benutten 2.0 € 125.000 gefinancierd uit de te ontvangen gemeentefondsuitkering voor deze doelen.

OZB, toeristenbelasting en precario  (Meevaller € 400.000)

De verwachting is dat het voordeel bij de jaarrekening 2016 voor OZB en toeristenbelasting ook door zal werken in de opbrengsten 2017 en verder. Het gaat daarbij om een doorwerking van € 400.000.

Vennootschapsbelasting (Tegenvaller € 700.000)

Met ingang van 2016 moet over winst op overheidsondernemingen vennootschapsbelasting betaald worden. Voor Zwolle betekent dit dat de onderdelen slagboom parkeren en de grondexplotaties belastingplichtig zijn. Begin vorig jaar was de veronderstelling dat Zwolle de eerste twee jaar niet of nagenoeg geen belasting verschuldigd zal zijn. Echter door de verbeterende vastgoedresultaten en prognoses verwachten wij dat de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen zal oplopen naar € 0,7 tot € 1 mln. Voorgesteld wordt om ingaande 2018 een begrotingspost verschuldigde vennootschapsbelasting op te nemen van € 0,7 mln.  Een eventuele overschrijding wordt via de weerstandsvermogen opgevangen. Het benodigde budget van €. 300.000 voor de jaren 2018-2021 is opgenomen in de PPN.

Treasuryresultaat (Tegenvaller € 500.000)

Het renteresultaat valt € 0,5 mln. lager uit.  Het  resultaat op aan te trekken leningen (kort en lang) is € 340.000 voordelig en door de daling van de treffen voorzieningen voor vastgoed ontstaat een rentevoordeel van € 180.000. Daar staat echter een nadeel tegenover van ruim € 1 mln.  vanwege minder rente doorbelasting aan de grondexploitaties en overige investeringen omdat de boekwaarde lager ligt dan geraamd.  Het nadeel bij treasury op de investeringen (niet zijnde grondexploitaties) geeft een voordelig resultaat op de diverse begrotingsposten. Het resultaat hiervan is meegenomen onder de post onderuitputting rente en afschrijving. Het voordelig rente-effect op de grondexploitaties loopt mee in het MPV resultaat.

Stelposten

De geraamde nominale loonkostenruimte van 2% ligt onder druk. Vanwege hogere sociale lasten (ca. 1,2%) en een doorwerking van de lopende CAO afspraken (0,4%) resteert nog 0,4% voor nieuwe CAO-afspraken vanaf 1 mei 2017. Bij berap 2 verwachten wij de gevolgen van de loonkosten beter te kunnen inschatten.

Onderuitputting rente en afschrijving (Meevaller € 625.000)

Na verwerking van de jaarrekening 2016 zijn de rente en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. Vanwege het in de tijd verschuiven van diverse investeringen schuiven ook de rente en afschrijvingslasten door naar latere jaren. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 0,6 mln.