Afwijkingen op activiteiten

Frictiekosten Sociaal WijkTeam (budgetneutraal sociaal domein)

In 2017 worden frictiekosten verwacht in aanloop naar de uiteindelijke positionering van het SWT. Dit heeft te maken met de hogere kosten die gepaard gaan met het inhuren van medewerkers ten opzichte van medewerkers in eigen dienst te nemen. De inhuur van medewerkers geldt in de volledige breedte van het SWT, van sociaal werkers, administratief ondersteuners, tot ondersteunende functies op het gebied van financiën en control. Op basis van de huidige prognose verwachten we frictiekosten van in totaal € 100.000. Eventuele kosten van de overheveling van personeel naar de nieuwe entiteit zijn hierin nog niet meegenomen.

Capaciteit SWT statushouders (budgetneutraal)

Het rijk heeft in het bestuursakkoord van november 2015 een regeling opgenomen voor  (tijdelijke) huisvesting en integratie statushouders. Op basis van de verhoogde asielinstroom ontvangen we via de algemene uitkering gemeentefonds extra financiële middelen. Bij het SWT is tussen juni 2016 en 1 januari 2017 een stijging van 22% te zien van het aantal toewijzingen. Omdat het SWT niet op doelgroepen registreert is het aantal ondersteunde statushouders niet te herleiden . Uit de praktijk weten we dat we binnen het SWT een verhoogde instroom van statushouders zien. We verzoeken voor het SWT € 250.000 aan  middelen beschikbaar te stellen voor capaciteit ten behoeve van de statushouders.