Afwijkingen op activiteiten

Huishoudelijke hulp / Individuele begeleiding (budgetneutraal sociaal domein)

Als gevolg van het ingezette traject financiering voor huishoudelijke hulp zijn de bestedingen in 2015-2016 afgenomen. Dit was ook noodzakelijk gezien de lagere budgetten voor HH. De verwachting is dat in 2017 de uitgaven ten opzichte van de begroting nog € 0.7 miljoen lager zijn. Tegenover het voordeel op huishoudelijke hulp zien we een toename in de bestedingen voor individuele begeleiding ( -circa € 3,2 miljoen) in 2017. Er is een toename van het aantal inwoners dat zich bij het SWT meldt met een ondersteuningsvraag. Dit resulteert in een toename van de toewijzing van Individuele Begeleiding. De Diah (HH en IB) kent i.t.t. andere vormen van ondersteuning binnen het sociaal domein geen wachtlijsten. Wanneer mensen ondersteuning nodig hebben, wordt deze geleverd door de door de inwoner gekozen gecontracteerde aanbieder (ZIN) of wordt een pgb beschikbaar gesteld. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de ‘krapte’ binnen het Sociaal Domein, zoals de  wachtlijsten binnen Beschermd Wonen, en voor een kleiner deel binnen jeugdzorg en de druk vanuit aanpalende terreinen (krapte woningmarkt, druk vanuit Wlz, GGZ, zorgverzekering) wordt  ‘opgelost’ door het inzetten van individuele begeleiding Wmo.

Door het versterken van het voorveld, te werken aan integrale arrangementen thuisondersteuning, versterken SWT’s en afstemming binnen sociaal domein op het gebied van toegang en contractering, sturen we de inzet van de IB bij.

Het bovenstaande verwachte tekort van € 2,5 mln. wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve sociaal domein. Deze reserve kent een stand per 1-1-2017 van ca. € 7,8 mln., na deze onttrekking bedraagt de stand in de reserve nog  € 5,3 mln.  In de beslisnota voor de raad "Positionering Sociaal wijkteam" wordt voorgesteld om € 1 mln. uit deze reserve te onttrekken voor de implementatiekosten, waarmee de stand van de reserve € 4,3 mln. wordt. Het benodigd weerstandsvermogen ter dekking van de risico’s binnen Sociaal Domein bedraagt ca.€  5 mln. Bij de jaarrekening is de werkelijke stand van de reserve bekend en wordt het benodigde weerstandsvermogen opnieuw bepaald.

Integratie-uitkering WMO (budgetneutraal)

De omvang van de landelijke uitkering is niet gewijzigd, wel is in de decembercirculaire de verdeling bekend gemaakt van de toegevoegde middelen aan de algemene uitkering gemeentefonds vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren. In 2017 ontvangt Zwolle een extra uitkering van € 37.000 ten behoeve van uitvoering Wmo.

Tijdelijke capaciteit Sociaal Domein (Tegenvaller € 300.000)

Er ligt een forse opgave om de gewenste versnelling van de vijf thema's van de Transformatieagenda te genereren. Sinds oktober 2016 is hiervoor extra tijdelijke capaciteit aangehaakt bij de opgaven die in de Transformatieagenda zijn verwoord. Met de inzet van de extra capaciteit wordt ervoor gezorgd dat op de vijf thema's concrete resultaten en voortgang wordt geboekt. Gelet op het voorgaande is de extra inzet ook voor 2017 gewenst. De incidentele kosten daarvan bedragen €. 300.000.