Afwijkingen op activiteiten

Integrale aanpak jeugdhulp

Ter invulling van één van de speerpunten van het transformatiethema integrale aanpak is het proces opgestart op te komen tot een resultaatgerichte financiering van de jeugdhulp. Dit heeft tot doel om ouders en professionals bij de toegang te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze voor een zorgaanbod. Hiermee worden de huidige zeer diverse financieringssystematieken vervangen. Dit draagt tevens bij aan het verminderen van versnippering: één aanbieder wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgaanbod. Zorgaanbieders kunnen het gehele traject aanbieden maar kunnen ook aan (experts van) andere aanbieders vragen een deel van het traject uit te voeren.

Dit is een majeure verandering en vergt dan ook de nodige ontwikkeling en voorbereiding. Dit zal zoveel als mogelijk worden vorm gegeven binnen reguliere werkzaamheden en budgeten. Een primaire inschatting levert op dat dit waarschijnlijk niet geheel mogelijk is, maar dit is op dit moment nog onvoldoende cijfermatig te duiden. Indien het niet mogelijk blijkt om dit binnen reguliere werkzaamheden en budgetten op te vangen, zal dit gemeld worden bij Berap 2.

Integratie-uitkering Jeugd (budgetneutraal)

De omvang van de landelijke uitkering is niet gewijzigd, wel is in de decembercirculaire de verdeling bekend gemaakt van de aan de Algemene uitkering gemeentefonds toegevoegde middelen vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren. Voor Zwolle betekent dit een ophoging van het jeugdbudget met € 404.000