Afwijkingen op activiteiten

Huisvesting WEZO (budgetneutraal)

De leegstandkosten van de Lingenstraat  ad € 180.000 worden separaat in rekening  gebracht aan de gemeente Zwolle. Deze kosten worden gedekt uit de reserve financiële risico’s Wezo.

Verkenner "Investeren in werkgelegenheid" (Tegenvaller € 60.000)

Er is een notitie ‘Investeren in werkgelegenheid’ opgesteld die in de raadsvergadering van 3 april is besproken. Kern van de notitie is om investeringen van de gemeente (en de regio) te koppelen aan de vraag  in hoeverre dit een positief effect kan hebben op de werkgelegenheid, met name voor de doelgroep lager en middelbaar opgeleide vakkrachten. Deze groep profiteert nu nog onvoldoende van het economisch herstel. Er worden een aantal uitgangspunten gehanteerd bij de investering in werkgelegenheid:

- We koppelen bestaande inspanningen en investeringen aan het thema werkgelegenheid; de inspanning past binnen de bestaande strategische en financiële kaders.

- De extra investering in werkgelegenheid richt zich op reguliere banen.

- Centraal in de aanpak staat, in lijn met het huidige beleid, de (toekomstige) vraag en hiermee de ondersteuning van werkgevers bij het in dienst nemen en houden van de doelgroep.

In de notitie ‘investeren in werkgelegenheid’ is voorgesteld om een verkenner aan te stellen die zorgt voor een extra impuls voor de uitvoering van het plan. Een eerste stap in het proces is het uitvoeren van een brede werkgelegenheidsscan binnen de gemeente: welke contracten, aanbestedingen en investeringen doet de gemeente (en doen gemeentelijke partners), wat doen we in dit kader op het gebied van SROI, en wat kunnen we aanvullend doen? De betreffende verkenner heeft zowel een interne rol (betrekken van de complete gemeentelijke organisatie) als een externe rol (verbindende strategische rol naar partners, werkgevers en de regionale activiteiten in het kader van het Werkbedrijf Regio Zwolle). Doel is om binnen 3 tot 6 maanden inzicht te krijgen in de aanvullende mogelijkheden en mijlpalen en met een plan te komen voor structurele invulling.

Afwijking of projecten en kredieten

Project De nieuwe Toekomst: participatie vrouwen huiselijk geweld (budgetneutraal)

Vrouwenplatform Carree heeft via gemeente Zwolle een subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel voor de uitvoering van het project ‘De Nieuwe Toekomst’. De provincie heeft een subsidie toegekend van € 158.790. Bevoorschotting en verantwoording lopen via gemeente Zwolle. Het project ontzorgt de gemeenten in Overijssel en richt zich op vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. De vrouwen gaan deelnemen aan een trainingsprogramma en een coaching traject, met een grote kans dat het deze vrouwen lukt om een betere, meer zelfstandige toekomst voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen. Deze vrouwen kunnen zich ontwikkelen en stappen zetten richting economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid waarbij sprake is van activeren en participatie in de maatschappij. Dit betekent voor de gemeente bevordering van de uitstroom van vrouwen die gebruik maken van de Participatiewet.

Project Participatie van geïsoleerde burgers (budgetneutraal)

In het kader van integrale samenwerking voeren het SWT en het team Werk, reïntegratie en arbeidsparticipatie gezamenlijk het project ‘Participatie van geïsoleerde burgers’ uit. Het project behelst een onderzoek en methodiekontwikkeling en richt zich op de verenigde inzet van actieve buurtbewoners en sociale professionals.Met dit project wordt beoogd de beweging van (maatschappelijke) participatie naar re-integratie te versterken. Hierbij wordt actief verbinding gezocht met het programma Samenkracht en het thema arbeidsparticipatie. WRA is de hoofdopdrachtgever en de Werkplaats Sociaal Domein voert het project uit,  naast Zwolle ook bij de gemeenten die medeaanvrager zijn geweest: Zwartewaterland, Ommen-Hardenberg, Kampen, Raalte, Staphorst en Steenwijkerland. Ook bij deze provinciale verbindingen wordt aansluiting gezocht bij de inzet die daar reeds wordt gepleegd. Enerzijds voor een breder bereik en meer integrale aanpak, anderzijds leidt dit mogelijk tot efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. Het project duurt tot december 2019 en wordt met € 122.487 gefinancierd door de provincie Overijssel. De gemeente Zwolle draagt zelf bij in vorm van de loonkosten van de interne projectleider. De methodiek wordt in het laatste jaar overgedragen aan sociale professionals in de provincie Overijssel. Daarnaast zal er, buiten de projecturen, inzet gepleegd worden op de landelijke interesse voor de methodiek.

Project ‘Aan het werk in de IJsselvechtstreek’ 2017-2019 (budgetneutraal)

Van dit regionale ESF-project  is het doel om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Participatie, bij voorkeur via werk, zorgt voor sociale, economische en financiële zelfstandigheid. We streven naar een ‘inclusieve arbeidsmarkt’; een arbeidsmarkt die niemand buiten spel zet, die plaats biedt aan jongeren, ouderen, mensen met en zonder beperking. Samen investeren wij in een regionale werkgeversdienstverlening waarbij het vergroten van de betrokkenheid van werkgevers en het matchen van vraag en aanbod van arbeid centraal staat. Ook met dit ESF project van de arbeidsmarktregio Zwolle wordt vervolg gegeven aan de regionale afspraken die zijn gemaakt. Met dit projectplan zetten we de trajecten die gestart zijn in de periode 2014-2016 voort en daarbij zetten we  tevens in op de doelgroep statushouders.  Het project heeft een totale omvang van € 4,2 mln.  en wordt voor 50% gesubsidieerd. Omdat de gemeente Zwolle centrumgemeente is, wordt door de gemeente Zwolle het totale subsidiebedrag van  € 2,1 mln ontvangen.  Van deze € 2,1  mln subsidie  is € 0,2 mln subsidie voor de project coordinatie. Het door te betalen subsidiebedrag aan de andere participanten bedraagt € 1,1 mln. Voor de gemeente Zwolle zelf zijn de totale projectkosten € 1,6 mln. Deze projectkosten worden uit bestaande middelen  (herinzet van eigen personeel) gedekt. Het begrote  subsidiebedrag van € 0,8 mln dat Zwolle ontvangt voor haar projectkosten, is dus niet benodigd voor de uitvoering van dit project en wordt  beschikbaar gehouden in het participatiebudget om hiermee toekomstige projecten binnen het terrein van re-integratie te kunnen financieren.