Afwijkingen op activiteiten

Maatschappelijke opvang/Begeleiding MO (budgetneutraal)

Vanaf 1-1-2017 worden voor ambulante begeleiding geen subsidieafspraken meer met betrokken instellingen voor maatschappelijke opvang  gemaakt. Het bieden van ambulante begeleiding aan mensen thuis is geen centrumgemeentelijke verantwoordelijkheid. Alle gemeenten worden op grond van de Wmo 2015 geacht hiertoe verantwoordelijkheid te nemen, zowel inhoudelijk, als financieel. De beoordeling of iemand in aanmerking komt voor ambulante begeleiding (door een instelling voor maatschappelijke opvang, of overige aanbieders) is vanaf 1-1-2017 niet meer de taak van de Centrale Toegang (GGD IJsselland) op regionaal niveau, maar van de lokale toegang (zoals het sociaal wijkteam Zwolle). Dit betekent dat in 2017 een bedrag van € 693.002 van het budget van maatschappelijke opvang/begeleiding MO overgeheveld wordt naar het budget voor individuele begeleiding op grond van de Wmo ('diensten in en aan huis'). Specifiek gaat het hier om € 627.255 voor begeleiding en € 65.747 voor uitvoering door het Sociaal wijkteam Zwolle (doel 2.1.2).

Opvang dak- en thuisloze jongeren (budgetneutraal)

Het aantal jongeren dat in de Herberg moet worden opgevangen is de laatste tijd sterk gestegen. De oorzaak is dat er door krapte op de woningmarkt te weinig uitstroom kan plaaats vinden vanuit de specifieke opvangvoorzieningen voor jongeren, te weten Fast Forward, Take Off en het Logeerhuis. Wij vinden het een ongewenste situatie dat er meer jongeren in de Herberg moeten verblijven. Een groot deel van de jongeren in de Herberg komt van buiten onze regio. Aan structurele oplossingen om de woningmarkt en daarmee de uitstroom van jongeren te verbeteren wordt gewerkt. De verwachting is niet dat dit al op korte termijn tot een betere uitstroom van jongeren uit de jongerenvoorzieningen zal leiden. Daarom realiseren we tijdelijk een derde Logeerhuis voor de opvang van 3 a 4 jongeren, die hier gedurende een aantal maanden begeleiding ontvangen richting zelfredzaamheid. Deze tijdelijke extra voorziening wordt in eerste instantie voor een jaar gerealiseerd, met een mogelijke verlenging van een  jaar. De kosten bedragen voor 2017 naar verwachting € 40.000. Deze kosten kunnen gedekt worden vanuit nog beschikbare middelen van de reeds gerealiseerde opvangvoorzieningen voor jongeren, te weten  Fast Forward en Take Off.  Naast deze tijdelijke uitbreiding van de specifieke jongerenvoorzieningen worden ook andere maatregelen genomen. Er wordt sterker ingezet op een warme overdracht van jongeren van buiten onze regio terug naar hun eigen regio. Ook wordt onderzocht of er andere manieren van wonen met begeleiding kunnen worden ingezet die geschikt zijn voor deze doelgroep.

Afwijking of projecten en kredieten

Roelenweg oost (budgetneutraal)

Door grondverkoop en meeropbrengst subsidie is een extra opbrengst gerealiseerd van totaal € 58.238. Deze middelen worden aangewend voor het maken van voorbereidingskosten voor het realiseren van het vierde gebouw.