Afwijkingen op activiteiten

Openeindregeling Kwijtschelding

De jaarrekening 2016 laat bij het onderdeel kwijtschelding gemeentelijke heffingen een behoorlijk nadeel zien. Een gedeelte van dit tekort zal doorwerken naar 2017 en verder. Dit nadeel heeft bijna volledig betrekking op kwijtschelding afvalstoffenheffing. Hogere kosten kwijtschelding kunnen niet meer achteraf worden verrekend en komen normaliter voor rekening van de algemene middelen. Afhankelijk van het resultaat op de afvalstoffenheffing zal worden bekeken of er een deel kan worden toegerekend aan afval. Bij Berap 2 zullen wij u hierover verder informeren.

Statushouders (budgetneutraal)

Gedurende de jaren 2016 en 2017 zijn en worden extra werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van statushouders. De werkzaamheden zijn arbeidsintensiever door taalbarrières en veelvuldige afstemming met partners in de stad die betrokken zijn bij statushouders. De kosten van de extra werkzaamheden ad € 70.000 in 2017 worden gedekt uit de ontvangen algemene uitkering gemeentefonds voor verhoogde asielinstroom.

Armoedebestrijding onder ouderen (budgetneutraal)

In 2017 en 2018 zijn door het rijk via de algemene uitkering gemeentefonds aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Daarbij is er vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Voor Zwolle € 35.000 per jaar.