Afwijkingen op activiteiten

Intensivering schulddienstverlening (Tegenvaller € 687.000)

Oprichten lokaal Perspectieffonds: Uw gemeenteraad onderschrijft de innovatieve aanpak en noodzaak voor de oprichting van een schuldhulpfonds (motie negen bij PPN in 2016). Voorgesteld wordt te starten met een beperkte groep inwoners, bijvoorbeeld met beginnende schulden. Door ons te richten op beginnende schulden, beperken we het beslag qua hoogte en het risico voor het lokaal Perspectieffonds. Om die reden wordt voorgesteld een lokaal Perspectieffonds op te richten met een startkapitaal van € 500.000. Na evaluatie in 2021 wordt bezien of het fonds moet en kan worden uitgebreid.

Verbeteren dienstverlening aan de klant: Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek en de bespreking in de gemeenteraad wordt de dienstverlening aan de klant verbeterd door extra capaciteit in te zetten op nazorg, de verkorting van de doorlooptijd en een vaste contactpersoon voor schulddienstverlening. Hiermee is in 2017 een bedrag gemoeid van €. 134.000.

Uitbreiding sociale raadslieden/op orde: Door hierin te investeren wordt bereikt dat problematische schuldenproblematiek in een vroegtijdig stadium aangepakt kunnen worden en daarmee de uitgaven op het budget schulddienstverlening op termijn teruggedrongen worden. Het benodigde werkbudget bedraagt voor 2017 €. 53.000.

Het benodigde budget voor de jaren 2018 en 2019 van jaarlijks €. 345.000, is opgenomen als in de PPN.