Afwijking of projecten en kredieten

Omgevingsvisie (Tegenvaller 180.000)

Rond de zomer 2016 is een plan van aanpak vastgesteld om rond de zomer van 2017 te komen tot een Omgevingsvisie 1.0. Daarvoor was een incidenteel budget van € 225.000 beschikbaar. Vooraf was het ramen van benodigde financiële middelen voor het maken van een Omgevingsvisie 1.0 moeilijk. Dit omdat het gaat om een nieuw integraal product met een hierbij horend integraal proces. Gebleken is dat de kwaliteit en integraliteit van het product (analyse trends en ontwikkelingen, opstellen prognoses, integraal werken met inzet van vertegenwoordigers van alle gemeentelijke beleidsvelden) meer ureninzet vraagt dan vooraf was voorzien. Daarnaast is in 2016, met subsidie van het ministerie van I&M, een ontwerpatelier georganiseerd dat meer ureninzet vroeg dan begroot. Daardoor zijn de incidentele middelen die ter beschikking stonden volledig ingezet. Om de Omgevingsvisie 1.0 ook daadwerkelijk af te ronden voor de zomer 2017 zijn er aanvullende financiële middelen nodig. Het product vraagt namelijk om:

  • nadere uitwerking en focus in de hoofdopgaven, ambities en richtinggevende keuzes,
  • meer duiding van de betekenis van de Omgevingsvisie voor de hoofdlijnen van bestaand beleid en andere instrumenten van de Omgevingswet,
  • samen met strategische partners duiden van rollen en ontwikkel- en beheer strategieën voor de strategische kernopgaven,
  • toetsen en verifiëren van de geformuleerde kernopgaven en ambities in dialoog met de stad en regio in stadsgesprekken (9 mei) , een stadsatelier (10 mei), en workshops regio Zwolle (19 april),
  • en een meer toegankelijke ‘publieksversie’ van de Omgevingsvisie 1.0.

Het benodigde aanvullende bedrag voor de afronding van de Omgevingsvisie 1.0 en het maken van een concept plan van aanpak voor de Omgevingsvisie 2.0 wordt voor het jaar 2017 geraamd op een bedrag van € 180.000. Deze middelen zijn met name bestemd voor het inzetten van capaciteit (intern). Het benodigde budget van € 450.000 in 2018 is opgenomen in de PPN.