Afwijkingen op activiteiten

Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven (Tegenvaller € 50.000)

We zien het aantal initiatieven in de stad zeer sterk toenemen. Onze rol is daarbij breder dan alleen faciliteren. Vanaf maart 2017 wordt op een nieuwe manier gewerkt. We nemen een meer actieve rol om initiatieven te toetsen aan kaders, maar ook te verbinden, en te zoeken naar meekoppelkansen. We zetten onze expertise in om daar waar het bijvoorbeeld niet kan, te onderzoeken hoe het wel mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Ook naar buiten toe nemen we een meer expliciete rol in de communicatie en participatie met de omgeving. De nieuwe manier van werken vergtt extra inzet vanuit de organisatie. Dit vraagt om een capaciteitsuitbreiding van in totaal 0,8 fte ad. €78.400. In 2017 gaat het om een deel van het bedrag (€ 50.000), omdat later is gestart. Vanuit deze capaciteitsuitbreiding kunnen we de nieuwe ruimtelijke initiatieven beter  begeleiden, verbinden en professionaliseren, waarbij voldoende aandacht is voor  zowel de initiatiefnemers, als ook de omgeving. Het benodigde budget voor 2018 en 2019 bedraagt €. 143.000 en is opgenomen in de PPN.

Gebiedscoordinator Oosterenk (Tegenvaller € 50.000)

De economische en ruimtelijke ontwikkelingen op Oosterenk zijn in de afgelopen jaren zo complex geworden dat gemeentelijke regie nu noodzakelijk is. Van het economische vraagstuk leegstaande kantoren is de opgave op Oosterenk er inmiddels één van ruimtelijke ordening. Dat vraagt om een gemeentelijke gebiedsmanager die zorg kan dragen voor regie, verbinden en strategische communicatie ook in combinatie met de op te stellen visie. Voor het regisseren, verbinden en communiceren over bovenstaande én toekomstige ontwikkelingen, ramen we een inzet van 20 uur per week gedurende vooralsnog de komende 1,5 jaar. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 50.000 in 2017 en € 110.000 in 2018. Omdat Oosterenk een pilot is waarin we werkenderwijs leren en evalueren, maken we in 2018 de balans op en gaan na of inzet van een gebiedsmanager gecontinueerd zal worden. En zo ja met welke intensiteit. De inschatting is evenwel dat continuering nodig is, maar mogelijk met een lagere gemeentelijke inzet. Dat weten we echter niet zeker en dat zal uit de evaluatie van de pilot Oosterenk moeten blijken. En te zijner tijd natuurlijk ook uit het feitelijke aantal initiatieven van (markt)partijen die aangeven wel te willen transformeren of ontwikkelen op Oosterenk. We willen als gemeente immers graag vraaggericht ontwikkelen. Het benodigde budget van €. 110.000 voor het jaar 2018 is opgenomen in de PPN.

Visie op Oosterenk (Tegenvaller € 80.000)

De visie dient als bouwsteen voor de nieuwe Omgevingsvisie Zwolle om dit gebied aan te kunnen merken als centrum-stedelijk woon-werkgebied (in vigerend structuurplan is het dus een centrum-stedelijk werkgebied). Structurele transformaties vragen om een verdiepende visie voor Oosterenk. Inmiddels zijn er meerdere initiatieven voor structurele transformaties aan de orde: 9 vastgoedontwikkelingen in leegstaande kantoorgebouwen of op uitgeefbare bedrijfskavels met de nodige aanpassingen van de openbare ruimte, en 12 verzoeken tot structuuraanpassing van de openbare ruimte om de bereikbaarheid te vergroten. Gelet op de complexiteit van de opgave van deze en andere zich mogelijk aandienende initiatieven is de urgentie groot om zowel belemmeringen vanuit milieu als meekoppelkansen simultaan in beeld te krijgen met hoe Oosterenk ruimtelijk en financieel transformeerbaar is naar een aantrekkelijk centrum-stedelijk woon-werkgebied door:

• versterking van de ruimtelijke structuur, verbetering van het aanzien en vergroting toekomstbestendigheid (energietransitie & klimaatadaptatie). Ligging aan buitengebied benutten door groenblauwe kwaliteit het gebied in te halen.

• lege en leegkomende plekken te vullen met woonfuncties en voorzieningen waar wel behoefte aan bestaat. Verkleuring naar wonen vergroot draagvlak voor voorzieningen

In een op te stellen PvA (Stap 0) wordt aangegeven wat het beoogd resultaat van de visie is en hoe deze in een creatief & interactief proces met alle eigenaren en gebruikers is op te stellen met de hulp van HMO en mogelijk ook provincie. Gelet op deze context en opgave is de vorming van een haalbare transformatievisie een complex proces, dat vraagt om een creatieve, uitnodigende aanpak naar efficiëntie, tempo, haalbaarheid, flexibiliteit, doelgerichtheid & risicomanagement. Deze verschillende beheeraspecten worden pas in de loop van het creatieve ontwerpproces duidelijk. Dit doen we in drie stappen:

stap 1 scenario's, stap 2 toetsing op ruimtelijke kwaliteit en op maatschappelijke, planologische en financiële haalbaarheid en stap 3 weging & keuze.

Alle stappen van (0) t/m (3) vergen een intensief communicatieproces. Doorlooptijd van ruim een jaar tot medio 2018. Om deze visie in 2017 te kunnen opstellen is budget nodig voor de interne inzet van disciplines zoals stedenbouw, RO, vastgoed, EC, OWP, communicatie. En mogelijk ook externe advisering. In dit kader ramen we een budget van € 80.000 om de visie interactief op te kunnen stellen. We zien Oosterenk als een pilot waarin we zullen moeten leren en ontdekken.

Afwijking of projecten en kredieten

Dorpsplan Wijthmen 1e Fase (Tegenvaller € 50.000)

Het doel is te komen tot het afsluiten van een Intentieovereenkomst en een Anterieure Overeenkomst met de ontwikkelaar Kreator ten behoeve van de realisatie van de eerste fase van het Dorpsplan Wijthmen. Omdat Kreator de ontwikkeling voor eigen rekening en risico gaat ontwikkelen worden ten behoeve van het maken van inhoudelijke en financiële afspraken respectievelijk een intentieovereenkomst en een anterieure overeenkomst opgesteld. De door de gemeente te maken kosten worden in principe op de ontwikkelende partij verhaald. Voor onvoorziene kosten en kosten die niet bij de ontwikkelaar kunnen worden verhaald wordt bij het vaststellen van de intentieovereenkomst een krediet van € 50.000 aangevraagd.

Windenergie Voorst (Tegenvaller € 100.000)

Het gaat hier om begeleiding van de windverkenning Voorst en daaraan gerelateerd de voorbereiding en uitvoering van het Stadsgesprek. De begeleiding van de windverkenning vraagt meer inzet dan vooraf ingeschat en met de organisatie van een Stadsgesprek was geen rekening gehouden. Er zijn aanvullende middelen noodzakelijk van € 100.000. De windverkenning Voorst ligt zowel politiek als maatschappelijk gevoelig. We ervaren een grote betrokkenheid vanuit de stad. Daar willen en moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dat kost tijd. Tijd om vragen te beantwoorden, met mensen in gesprek te gaan, de klankbordgroep te ondersteunen, bestuurlijke afstemming goed te organiseren, enzovoorts. Die tijd wordt besteed door projectmanagement, inhoudelijk adviseurs en communicatie. En het organiseren van een Stadsgesprek hoort daar ook bij. Op verzoek van de raad wordt in gesprek gegaan met de stad over de opgave die hoort bij de Energietransitie, welke implicaties dit heeft. Maar ook wordt in gesprek gegaan over het perspectief. Welke baten, wat gebeurt er al, wat kunnen bewoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en natuurlijk de gemeente zelf allemaal doen. Een goed gesprek vergt goede voorbereiding, steeds in samenspraak met college en raad.