Afwijking of projecten en kredieten

Project Beter Benutten 2.0 (budgetneutraal)

In het bestuursteam van 8 juli 2016 zijn er op basis van een bestuursbesluit mutaties binnen het project vastgesteld. De bijdrage van bedrijven voor logistiek (truckspotting) van € 150.000 is afgeraamd. In verband hiermee verstrekt de provincie een extra bijdrage “G.O.W.-water” van € 100.000, daarnaast worden de kosten verlaagd met € 50.000. Dit betekent een verlaging van het krediet van € 50.000. Ten behoeve van de extra kosten van ondersteuning ITS verstrekt het rijk een extra bijdrage “I.T.S.-capaciteit”. Het gaat om een bedrag van € 125.000 dat via de algemene uitkering gemeentefonds in twee tranches wordt ontvangen. In december 2016 is € 75.000 ontvangen, de resterende € 50.000 komt in 2017. Dit betekent een verhoging van het krediet van € 125.000.

Project M.I.R.T. (Meerjarenprogramma Infra Ruimte en Transport) (budgetneutraal)

Er wordt een extra bijdrage ontvangen van RIVM van € 15.000 ten behoeve van de gezamenlijke uitvoering, zodat het uitvoeringsbudget met 15.000 kan worden verhoogd.

Project dementievriendelijke openbare ruimte (budgetneutraal)

In oktober 2016 hebben wij u geÏnformeerd over de uitvoering verbeterpunten toegankelijkheid 2016. Wij hebben toen aangegeven dat we de subsidiemogelijkheden bij de Provincie Overijssel zouden verkennen in het kader van de ondersteuning uitvoering WMO, met betrekking tot het onderdeel dementie-vriendelijke openbare ruimte. Naar aanleiding daarvan hebben we een subsidie-beschikking ontvangen van € 41.202 voor het ontwikkelen van een werkwijze, om meer inzicht te krijgen in de behoefte van mensen met dementie; hierdoor kunnen gemeenten hun openbare ruimte toegankelijker maken voor mensen met dementie. De subsidie beoogt meer samenwerking tussen gemeente(n) en diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn, maar ook meer interne samenwerking tussen de afdelingen Ruimtelijke ordening en WMO-Sociaal. Deze werkzaamheden zijn gestart in samenwerking met gemeenten in de regio.