Afwijkingen op activiteiten

Ingebruikname parkeergarage Katwolderplein

Per 1 maart 2017 is de parkeergarage Katwolderplein geopend. Dit betekent dat de parkeergarage nu in exploïtatie wordt genomen binnen de gemeentelijke parkeerexploïtatie. Op basis van de besluitvorming Katwolderpleingarage worden binnen de exploïtatie de kapitaallasten, beheerkosten en de inkomsten geraamd. Op basis van de oorspronkelijke raming is een exploïtatieverlies van €578.000 voor het 1e jaar geraamd.  Deze aanloopverliezen in de eerste jaren komen ten laste van de reserve, in de toekomstige jaren wordt de exploïtatie positief en komen de voordelen ten gunste van de reserve.

De komende maanden zal het bouwproject worden afgerond (zie hieronder bij afwijkingen projecten). Indien de investeringskosten uiteindelijk lager zijn dan geraamd, dan zal dit een positef resultaat opleveren in de exploïtatie (rente en afschrijving). Ook eventueel afwijkingen in de andere exploïtatiekosten kunnen een effect hebben op de het exploïttaieresultaat. Daarnaast zal de komende maanden geanalyseerd worden in hoeverre de begrote inkomsten sporen met de werkelijkheid. Dan kan worden bekeken of de verwachte bezetting ook wordt behaald, dit ook mede gezien het openhouden van de parkeergarage Noordereiland. Vooralsnog is er in de begroting rekening mee gehouden dat de inkomsten van het Noordereiland verschuiven naar het Katwolderplein en de Diezerpoort.

Afwijkingen in de exploïtatie als gevolg van een lager bouwkrediet,  afwijkingen in bezettingsgraad en eventuele verschuivingen tussen inkomsten Katwolderplein en Noordereiland zullen in berap 2 worden gemeld.

Afwijking of projecten en kredieten

Brandveiligheideisen parkeergarages (budgetneutraal)

Uit een inspectie met betrekking tot de brandveiligheid is gebleken dat de parkeergarages Dijkstraat en de Lübeckplein niet geheel voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit. Om hieraan te voldoen, dienen aanpassingen (bijv. afzuigingsinstallatie en detectie- en brandmeldingsystemen, etc.) doorgevoerd te worden met een investeringsomvang van € 720.000. Hiervan is  € 560.000 benodigd voor aanpassingen Parkeergarage  Lübeckplein en € 160.000 voor diverse aanpassingen aan de Dijkstraat. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de mogelijke bouw van appartementen op de parkeergarage Dijkstraat. De werkzaamheden dienen in 2017 plaats te vinden, omdat bij de Dijkstraat de geplande werkzaamheden voor de woningbouw geen vertraging dienen op te lopen.

In de reserve parkeren was met deze investering reeds rekening gehouden. De kapitaallasten, op basis van 15 jarige afschrijving, bedragen € 60.000 per 2018. Het exploitatieresultaat wordt verrekend met de reserve parkeren.

Bouw parkeergarage Katwolderplein

Voor de bouw van de parkeergarage was een krediet van € 26,4 mln. beschikbaar gesteld. In verband met gunstige aanbesteding is van dit krediet al een bedrag van €2.9 mln. vrijgevallen en werd uitgegaan van een maximale investering van € 23,5 mln. (incl. een post voor onvoorzien). De komende maanden zal het bouwproject worden afgerond. Er vindt nog overleg plaats tussen de aannemer en de gemeente als het gaat om het door de aannemer geclaimde meerwerk. Er zijn geen aanwijzingen dat de kosten van de bouw het investeringsbedrag gaan overschrijden (meerkosten kunnen eventueel opgevangen worden binnen de post Onvoorzien). Naar waarschijnlijkheid zal er nog een extra besparing gerealiseerd gaan worden. De afronding zal in berap 2 worden meegenomen, incl. de effecten op de exploïtatie en de reserve parkeren.