Afwijkingen op activiteiten

Vergunningverlening evenementen / APV Openbare orde (Tegenvaller 90.000)

Zwolle  is een bruisende stad met een diversiteit aan evenementen, die we maximaal faciliteren in een goede balans tussen rust en reuring.  Het aantal evenementen is de laatste jaren toegenomen en ook de complexiteit  van het proces, waarbij diverse belangen spelen. Dit vraagt meer en andere inzet van de gemeentelijke organisatie. Daarvoor is een verbeteringsproces in gang gezet, waarbij pro-activiteit, meedenken, integraliteit en veiligheid  de uitgangspunten zijn. Er is  onderzoek gedaan naar de veiligheid bij evenementen in Zwolle. Uit dit onderzoek blijkt dat deze veiligheid onder druk staat. Oorzaken zijn onder meer een onvoldoende zorgvuldige vergunningverlening en preparatie voor een evenement . Dit hangt samen met een tekort aan capaciteit voor vergunningverlening en onvoldoende kennis binnen de organisatie van evenementenveiligheid. Het verbeterproces is ook hiervoor ingezet. Door de kwaliteitsverbetering van het proces  en de toename van de evenementen is er sprake van een substantiële toename van het werk, zowel bij vergunningverlening als bij toezicht. Uit een 0 meting naar de omvang van de werkzaamheden blijkt een formatietekort van 1 fte voor vergunningverlening APV. Het benodigde budget van €. 90.000 voor de jaren na 2017 is opgenomen in de PPN.