Afwijkingen op activiteiten

Versterken sturend vermogen beleidscyclus (€ 70.000)

De inzet voor Versterken sturend vermogen Beleidscyclus is in de 1e en 2e fase voor het grootste deel beschikbaar gekomen door herprioritering. Het extra benodigde budget voor de 2e fase is volledig beschikbaar gesteld vanuit de bedrijfsvoeringsbudgetten. Gezien het bestuurlijk belang wordt voorgesteld om het benodigde budget voor de 3e fase ten laste van de algemene middelen te brengen. Het betreft € 50.000 voor procesbegeleiding en € 20.000 voor het ontwikkelen van indicatoren. Betreft knelpunt PPN.