Afwijkingen op activiteiten

Nieuwe jeugdagenda 2017-2020

In de nieuwe jeugdagenda zou het jeugdhulpbeleid worden geintegreerd in het brede jeugdbeleid. Deze activiteit wordt gewijzigd uitgevoerd, er wordt geen aparte jeugdagenda meer gemaakt. De basis voor een meer integrale aanpak van jeugd(hulp)beleid is in 2016 gelegd met de Nota transformatie sociaal domein. In de verdere uitwerking van met name de thema’s Samenkracht (preventie jeugd) en Integrale aanpak worden nadrukkelijk verbindingen gelegd tussen vrij toegankelijk, preventief jeugdbeleid en inzet van niet vrij toegankelijke jeugdhulp. De Perspectiefnota 2018-2021 en vervolgens begroting 2018 zijn de volgende stappen die we hierin zetten. Het is daarom niet nodig om daarnaast nog een aparte jeugdagenda te maken.

Opvoedondersteuning (budgetneutraal)

In 2017 is er sprake van een incidentele verschuiving van een budget ad € 626.177 naar Opvoedondersteuning.  Dit budget komt voor een bedrag van € 192.472 vanuit Algemeen maatschappelijk werk (doel 2.1.1.) en voor een bedrag van € 433.705 vanuit Jeugd uitvoering+innovatie  (doel 2.3.1.). Dit is een eerste stap in een beoogde structurele verschuiving van middelen van niet vrij toegankelijke jeugdhulp, naar vrij toegankelijke, preventie jeugdhulp. Voorstellen voor incidentele investeringen in 2018-2020 om die ombuiging te realiseren, maken onderdeel uit van de PPN 2018-2021.