Afwijkingen op activiteiten

Strategische onderwijsagenda (tegenvaller € 30.000)

In oktober 2016 is door de raad de Strategische Onderwijsagenda 2016-2020 vastgesteld. Een ambitieus plan dat samen met de partners in de stad, waaronder Kinderopvang, BLOZ en Zwolse 8, is opgesteld. Samen met hen wordt hieraan uitvoering gegeven. Om aan de geformuleerde speerpunten een versnelling te geven (specifiek de 1e lijn: voorschoolse voorzieningen, onderwijsachterstanden, vorming Integraal Kindcentra) is een projectleider wenselijk voor de jaren 2017 - 2019. Deze projectleider krijgt als taak om enerzijds als een kwartiermaker voorbereiding te treffen voor de wettelijke harmonisering  van peuter- en kinderopvang per 1 januari 2018. En anderzijds om vanaf 2018 de uitvoering hiervan middels enkele projecten vorm te geven. De inzet van de projectleider (0,5 fte) vergt een budget van € 30.000 voor 2017. Het benodigde budget van € 50.000 per jaar voor 2018-2019 is opgenomen in de PPN.