Afwijkingen op activiteiten

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (budgetneutraal)

Op grond van de Gewijzigde regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten die op 1 januari 2017 in werking is getreden, is een bedrag ad € 632.898 toegekend aan de gemeente Zwolle. De subsidie is bestemd ter ondersteuning bij de vormgeving en uitvoering van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten. Dit is verder uitgewerkt in een gezamenlijke aanvraag  ‘Regioanalyse en Programma VSV RMC regio IJssel Vecht’ door de ROC Delton College en de RMC-regio IJsselvecht.

RMC (budgetneutraal)

De voorlopige regionale rijksbijdrage RMC 2017 is vastgesteld op € 890.340. Dit betekent een hogere bijdrage van € 25.369, die zal woren aangewend voor de uitvoering RMC.

Leerlingenvervoer (budgetneutraal sociaal domein)

In het kader van passend onderwijs zijn leerlingen verschoven naar regulier onderwijs. Deze leerlingen komen niet meer in aanmerking voor leerlingenvervoer. Daarnaast is de verordening gewijzigd en is de grens om te gaan fietsen naar school verlaagd van 10 jaar naar 9 jaar. Hierdoor zijn er leerlingen uit het aangepast vervoer gegaan die zijn gaan fietsen. Hierdoor onstaat er een structureel voordeel van € 100.000. Voor het afhandelen van de aanvragen voor leerlingenvervoer, is op bepaalde momenten niet voldoende capaciteit. De benodigde extra inhuur (€19.000) kan binnen het budget worden opgevangen.

Beleidsinterventie op doel/criteria

Verschuiving volwassenen-educatie naar doel 1.5.2

In de begroting 2017 is onder dit doel ook volwassenen-educatie opgenomen. Volwassenen-educatie is echter onderdeel van doel 1.5.2 “verbinding onderwijs, regionale economie en arbeidsmarkt”. Het budget voor volwassenen-educatie was in de begroting ook onder dit doel opgenomen. Wij stellen voor dit ook beleidsmatig te verplaatsen , en onder 1.5.2 het volgende op te nemen:

Ook volwassenen met taalachterstanden willen we ondersteunen, om zo mensen in staat te stellen (op een hoger niveau) te gaan werken of op een andere manier mee te doen.

Activiteit 2017: Volwassenen-educatie: De taalpunten en het formeel taalaanbod bij ROC’s wordt voortgezet, daarbij zetten we in op een intensievere samenwerking met taalpartners in de stad en de vindplaatsen.