Afwijkingen op activiteiten

Bouwleges (Meevaller € 50.000)

De verwachting is dat ook in 2017 de opbrengst bouwleges hoger zal zijn dan begroot. Dit is nu nog lastig in te schatten en daarom gaan we voorlopig uit van een hogere opbrengst van € 100.000. Hier staan ook hogere kosten ad. € 50.000 voor inzet van medewerkers tegenover als gevolg van extra werkzaamheden. Per saldo wordt een voordeel verwacht van € 50.000.

Afwijking of projecten en kredieten

Omgevingswet (Tegenvaller € 110.000)

De raad heeft bij het voorjaarsmoment 2016  een begroting vastgesteld voor 2017 en 2018. Bij die begroting zijn we uitgegaan van de wetenschap van toen en deze was achteraf niet volledig. De bedragen voor 2017 en 2018 zijn helaas niet toereikend. We hebben nu meer inzicht in wat er echt moet gebeuren om medio 2019 klaar te zijn voor de Omgevingswet. Om die ambitie te halen zijn aanvullende middelen nodig. Voor 2017 € 110.000. Het benodigde budget van €. 625.000 voor 2018 en €. 1.040.000 voor 2019 is opgenomen in de PPN.

Regulering walgebruik (Tegenvaller €50.000)

Dit jaar krijgt de regulering van het walgebruik zijn beslag door de afronding van het plantraject voor 2 locaties en het vergunningtechnisch regelen van het walgebruik op basis van een Watervergunning (Waterschap), een aanpassing van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning. Het pilot project Weteringkade/ Almelose Pad vroeg in vergelijking met de andere locaties relatief meer inzet en kosten. Naast het feit dat de mogelijkheden van regulering nog moesten worden bepaald was het project inhoudelijk complex. Dit werd veroorzaakt door een intensief plantraject met de bewoners, maar nog meer met omwonenden en een aanliggend bedrijf, een bestemmingsplanprocedure met bezwaren, een grondruil en enkele noodzakelijke uitvoeringswerkzaamheden. Ook blijkt nog enige tijd advies ten behoeve van de handhaving nodig te zijn. Bij de overige locaties in de stad doen deze problemen zich ook voor, maar in mindere mate. Vooral het aantal locaties is bepalend voor de kosten die nog gemaakt moeten worden. Om het project volledig af te kunnen ronden wordt een aanvullend krediet van € 50.000 gevraagd. In de lijn van het liggeld wordt voor het walgebruik een voorstel voor de tariefstelling en de wijze van invoering uitgewerkt.