Afwijkingen op activiteiten

Woonvisie (Tegenvaller € 100.000)

De Woonvisie is door college vastgesteld en onderweg naar uw raad. In de woonvisie zijn de nodige acties geformuleerd, waarvan enkele al in 2017 zouden moeten worden opgestart, omdat we daarmee niet kunnen wachten tot 2018. Het gaat dan met name om:

CPO aanjagen en faciliteren (€ 25.000)Ten eerste ten behoeve van aanwijzen en vrijspelen specifieke locaties voor cpo/zelfbouw bv. in de vorm van stedebouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten, bestemmingsplan, gronduitgifte, kavelpaspoort, ed. Daarnaast ten behoeve van faciliteren initiatiefnemers bv in de vorm van (digitaal)loket, procesbegeleiding, CPO makelaar, CPO mogelijkheden. Met het aanjagen van CPO willen we, gelet op de grote belangstelling, al in 2017 starten.
: één van de speerpunten uit de woonvisie is dat Zwolle ruimte wil bieden voor vernieuwing, eigenheid en creativiteit. Dit betekent o.a. ruimte geven aan (particuliere) initiatieven die zorgen voor variatie in nieuwe, duurzame woonconcepten waarin de functies wonen, werken, recreëren of doelgroepen gemengd kunnen zijn. Bijvoorbeeld met (collectief) particuliere  vormen van zelfbouw, CPO, duurzame (energie)initiatieven of nieuwe woonzorgconcepten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Voor het faciliteren en stimuleren van CPO/Zelfbouw is budget nodig.

Ontwikkelstrategie (€ 50.000): met het opstellen van de ontwikkelstrategie willen we in 2017 ook  alvast gaan beginnen om het geheel in 2018 af te kunnen ronden. Zonder nu al exact in te vullen hoe de ontwikkelstrategie er precies uit moet zien, gaat het om de volgende zaken. Creëren totaaloverzicht waarin vraag en aanbod (kwantitatief en kwalitatief) met  elkaar worden geconfronteerd op stadsniveau: in welke wijken welk aanbod realiseren (hoeveel,  welke type woningen).  Verkennen (on)mogelijkheden van binnenstedelijke locaties, inclusief prioritering ervan.  Welke investeringen zijn nodig om met name de binnenstedelijke woningbouwopgave waar te maken? Ook wordt ingegaan op de rolneming van cruciale actoren zoals corporaties, ontwikkelaars/beleggers en de gemeente. Uitwerken van gebiedsvisies om de woonopgave te verbinden met de opgave te  komen tot duurzame en toekomststerke wijken. De ontwikkelstrategie dient daarnaast in aansluiting op  de Omgevingsvisie uitspraken te doen over de ontwikkellocaties na 2027. Binnen het programma wonen is nu geen geld om een ontwikkelstrategie uit te zetten. Om tot een goede strategie te komen is interne inzet van disciplines noodzakelijk. En mogelijk  ook externe advisering. Tevens is het de bedoeling om strategische partners zoals corporaties,  ontwikkelaars en Concillium een rol te geven. Marktpartijen en ook de corporaties roepen op om tijdig te starten met het opstellen van de ontwikkelstrategie als nadere uitwerking van de vastgestelde  Woonvisie.

Marketing/acquisitie (€ 25.000): omdat een groot deel van de binnenstedelijke woningopgave wordt gerealiseerd in transformatie of locaties die niet van de gemeente zijn, is het nodig om een actieve  (matchmakings)rol aan te nemen bij het koppelen van eigenarenvan publieke en particuliere  ontwikkelingslocaties enerzijds en beleggers anderzijds. Om effectief te zijn voor acquisitie van  beleggers en transformatie van kantoren naar wonen is het opereren in de juiste (marketing) netwerken van belang. Zwolle is daarom lid geworden van Holland Property Plaza (HPP).  Er is budget nodig voor het  lidmaatschapsgeld en andere bijkomende netwerkactiviteiten (beurzen/nieuwsbrieven en/of ander marketingmateriaal).

De benodigde budgetten van 2018 en 2019 zijn opgenomen in de PPN.