Afwijkingen op activiteiten

Mobiliteitsbeeld 2030 (Tegenvaller € 30.000)

Recente analyses en de hierbij verwachte korte termijn groei van verkeer leiden tot urgentie/prioriteit om nog in 2017 tot een integraal mobiliteitsbeeld te komen. Daarmee is vóór 2018 een sturend/richtinggevend beeld gerealiseerd om daarmee op gedegen en constructieve wijze het gesprek met Rijk (Korte Termijnaanpak tot 2021, MIRT) en provincie (regionale mobiliteitsaanpak) aan te kunnen gaan over meerjarige investeringen vanaf 2018. Dit is van groot belang om onder andere cofinanciering voor effectieve maatregelen in het kader van Beter Benutten te realiseren. De voorbereiding (analyse, visieontwikkeling en implementatie) om te komen tot de uitvoering van concrete maatregelen heeft een behoorlijke doorlooptijd. Dus om bereikbaarheidsproblemen in de komende jaren te voorkomen of te minimaliseren is het nodig al op korte termijn samen met de partners deze verdiepingsslag in de mobiliteitsaanpak te maken. De kosten van deze verdiepende analyse en visieontwikkeling zijn € 50.000. Vanuit het bestaande project  Mobiliteitsvisie is nog € 20.000 beschikbaar.

Tour de Force landelijke fietskalender (budgetneutraal)

Gemeente Zwolle is penvoerder voor de organisatie van de landelijke fietskalender en opdrachtgever voor de externe projectleiding. De kosten worden door I&M vergoed via de algemene uitkering gemeentefonds. Bij de Voorjaarsnota wordt € 15.000 ontvangen.

Correctie onttrekking Stadsontwikkelfonds (budgetneutraal)

In 2016 is per abuis € 850.000 ten behoeve van het project N35 onttrokken uit het Stadsontwikkelfonds ten gunste van de reserve Stadsuitleg. Op basis van de besluitvorming komt er € 700.000 ten laste van het Stadsontwikkelfonds en wordt de overige € 150.000 gedekt uit de bijdrage die de gemeente ontvangt voor de afkoop van het beheer en onderhoud en de herontwikkeling van de oude Heinoseweg. Deze bijdrage wordt eind 2018/begin 2019 verwacht. De teveel onttrokken bijdrage van € 150.000 zal worden teruggestort van de reserve Stadsuitleg naar het Stadsontwikkelfonds.

Afwijking of projecten en kredieten

Project bushaltes Blaloweg/Grote Voort (budgetneutraal)

In het kader van de herijking openbaar vervoer worden de buslijnen 200 en 202 (Veluwe) met twee haltes uitgebreid. In verband met de verkeersveiligheid zal daarbij tevens een VRI-geregelde voetgangersoversteek aan de Scania-zijde worden gerealiseerd. De kosten voor deze maatregelen bedragen € 126.374 en worden 100% door de Provincie gesubsidieerd. Eind 2016 en begin 2017 zijn hiervoor de subsidie-beschikkingen vanuit de ASV-subsidie ontvangen. Het project zou oorspronkelijk op 1 juli 2017 opgeleverd moeten worden. Dit blijkt niet haalbaar vanwege tijdige verlegging kabels en leidingen. Hiervoor is uitstel aangevraagd tot 31 december 2017, waarmee ambtelijk is ingestemd en waarvoor de formele aanpassing van de subsidie-beschikking nog moet volgen.

Project Kamperlijn (budgetneutraal)

Binnen het project Kamperlijn worden maatregelen uitgevoerd die onderdeel zijn van de projecten Hoofd Infra Structuur SH (HIS) - ophoging Blaloweg (zie rvs 12-2015), Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-assen - overweg Veerallee (zie besluit van 24 augustus 2015), en Voorst-sanering overweg (zie besluit van 25 augustus 2009). In eerdere besluitvorming is voor de HIS de budgetoverheveling administratief geregeld, voor de andere twee projecten nog niet. Het krediet wordt verhoogd met € 751.823, te dekken uit € 667.000 project HOV-doorstroomassen en € 84.823 project Voorst.

Project Ceintuurbaan (budgetneutraal)

De diverse deelprojecten van de Ceintuurbaan kunnen worden afgesloten. Er was nog een restant krediet van € 325.149 beschikbaar. In verband met afrondende risico’s wordt een bedrag van € 119.200 gereserveerd. Het restant van € 205.949 valt vrij ten gunste van de reserve Stadsuitleg.

Project herontwikkeling Shell-terrein/Hornbach /kruispunt Blaloweg (budgetneutraal)

In het kader van de opwaardering van het kruispunt is al eerder een BDU-subsidie ontvangen van € 250.000, deze subsidie was nog niet formeel vastgelegd. Op basis van subsidie-inkomsten kan de bijdrage uit de reserve Stadsuitleg worden verlaagd. Op basis van huidige ramingen wordt bovendien verwacht dat de kosten lager uitvallen. Dat betekent dat er ook een lager bedrag aan subsidie kan worden gedeclareerd. Een lagere subsidie betekent een hogere onttrekking uit de reserve, echter omdat de kosten ook lager uitvallen kan dit binnen de reserve worden opgevangen. Eventuele verschillen zullen bij de eindafrekening worden verrekend.

Conform de besluitvorming “herontwikkeling Shell-terrein/Hornbach” zou de beschikbaar gestelde dekking uit het stadsontwikkelfonds terugvloeien indien er aanvullende bijdragen van derden zouden worden ontvangen. Dit betekent dat de vrijvallende middelen in de reserve Stadsuitleg ad. € 250.000 worden teruggesluisd naar 250.000 het stadsontwikkelfonds.

Beleidsinterventie op doel/criteria

Bereikbaarheid en betrouwbaarheid reistijd in Zwolle onder druk

Uit recente analyses van het rijk, waaronder de Mobiliteitsscan en Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), blijkt dat de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de reistijd in Zwolle onder druk staat. De landelijke groei van het aantal verplaatsingen zal ook in Zwolle merkbaar worden. Via de N35, N337, N340 en de A28 is Zwolle een belangrijke schakel in de afwikkeling van het nationale en regionale verkeer. Door het realiseren van meer capaciteit op de N-wegen en de toename van het verkeer op de A28, is de verwachting dat de doorstroming op deze knooppunten nog meer onder druk komt te staan. Mede gelet op de besluitvorming op landsdelig niveau in het MIRT-overleg dit jaar, is het voorstel het algemene beeld van de bereikbaarheidsopgave te verdiepen. Dit betreft in het bijzonder de capaciteit van de A28 en de buitenring van Zwolle. Vanwege het probleemoplossende vermogen van de (e-)fiets is het ook nodig zicht te hebben op de capaciteit van het fietsnetwerk en de knelpunten die daarin ontstaan. Meer investeringen in het fietsnetwerk kunnen bijdragen aan een verbeterde doorstroming voor het autoverkeer, omdat door middel van ongelijkvloerse kruisingen autoverkeer niet gehinderd wordt en automobilisten een alternatief hebben in de vorm van de fiets. In samenhang met de integrale regionale mobiliteitsaanpak van de Provincie Overijssel is het voorstel te komen tot een herijking van de Zwolse mobiliteitsvisie in de vorm van een toekomstgericht mobiliteitsbeeld. Op grond van dit mobiliteitsbeeld kunnen integrale en multimodale keuzes worden voorgesteld, waardoor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie van Zwolle toekomstgericht geborgd is.

Dit betekent dat een beleidsinterventie wordt voorgesteld door aan het doel het volgende criterium toe te voegen:

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

  • de gezamenlijke bereikbaarheidsopgave van rijk, provincie en gemeente voor de lange termijn in beeld is.